Blue Lakes Elementary
9250 SW 52nd Terr.
Miami, FL 33165
(305) 271-7411
(305) 279-5103

Logo